Bộ số lô đề gồm những con nào? Tất cả các bộ số trong lô đề

Muốn tìm được các bộ số lô đề sẽ phải dựa vào kinh nghiệm của mỗi người. Việc nắm được Sưu tập những bộ số trong lô đề để phục vụ việc soi cầu, các bộ đề được được xếp theo nhiều kiểu và các kiểu được tính theo mỗi cách. Hãy cùng danhlode nghiên cứu về các bộ số lô đề nhé.

Danh sách các bộ số lô đề theo Tổng

Danh sách các bộ số lô đề theo Tổng

 • Tổng 0: 19, 91, 28, 82,37, 73, 46, 64, 55, 00
 • Tổng 1: 01, 10, 29, 92, 38,83, 47, 74, 56, 65
 • Tổng 2: 02, 20, 39, 93, 48,84, 57, 75, 11, 66
 • Tổng 3: 03, 30, 12, 21, 49, 94,58, 85, 67, 76
 • Tổng 4: 04, 40, 13,31, 59, 95, 68, 86, 22, 77
 • Tổng 5: 05, 50, 14,41, 23, 32, 69, 96, 78, 87
 • Tổng 6: 06, 60, 15,51, 24, 42, 79, 97, 33, 88
 • Tổng 7: 07, 70, 16, 61, 25,52, 34, 43, 89, 98
 • Tổng 8: 08, 80, 17,71, 26, 62, 35, 53, 44, 99
 • Tổng 9: 09, 90, 18, 81, 27,72, 36, 63, 45, 54

>> Soi cầu lô xiên 2 chuẩn

>> Nuôi lô khung

>> Nuôi lô song thủ khung 3 ngày

Danh sách các bộ số trong lô đề xếp theo đầu

 • Đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05,06, 07, 08, 09
 • Đầu 1: 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19
 • Đầu 2: 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 • Đầu 3: 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39
 • Đầu 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49
 • Đầu 5: 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59
 • Đầu 6: 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68, 69
 • Đầu 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79
 • Đầu 8: 80, 81, 82,83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
 • Đầu 9: 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99

Danh sách các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi

Danh sách các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi

 • Đuôi 0: 00, 10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90
 • Đuôi 1: 01, 11, 21, 31, 41, 51,61, 71, 81, 91
 • Đuôi 2: 02, 12, 22, 32,52, 62, 72, 82, 92
 • Đuôi 3: 03, 13, 23, 33, 43, 53,63, 73, 83, 93
 • Đuôi 4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64,74, 84, 94
 • Đuôi 5: 05, 15, 25,35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
 • Đuôi 6: 06, 16, 26, 36, 46,56, 66, 76, 86, 96
 • Đuôi 7: 07, 17, 27, 37,47, 57, 67, 77, 87, 97
 • Đuôi 8: 08, 18, 28,38, 48, 58, 68, 78, 88, 98
 • Đuôi 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69,79, 89, 99

Danh sách các bộ số trong lô đề xếp theo bộ số

 • Bộ 00: 00, 55,05, 50
 • Bộ 11: 11, 66,16, 61
 • Bộ 22: 22, 77,27, 72
 • Bộ 33: 33, 88,38, 83
 • Bộ 44: 44, 99,49, 94
 • Bộ 01: 01, 10, 06,60, 51, 15, 56, 65
 • Bộ 02: 02, 20, 07,70, 25, 52, 57, 75
 • Bộ 03: 03, 30, 08,80, 35, 53, 58, 85
 • Bộ 04: 04, 40,09, 90, 45, 54, 59, 95
 • Bộ 12: 12, 21,17, 71, 26, 62, 67, 76
 • Bộ 13: 13, 31,18, 81, 36, 63, 68, 86
 • Bộ 14: 14, 41, 19, 91,46, 64, 69, 96
 • Bộ 23: 23, 32, 28,82, 73, 37, 78, 87
 • Bộ 24: 24, 42, 29,92, 74, 47, 79, 97
 • Bộ 34: 34, 43, 39, 93,84, 48, 89, 98

Danh sách các bộ số đề xếp theo chạm

Danh sách các bộ số đề xếp theo chạm

 • Chạm 0: 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04,40, 05, 50, 06, 60, 07,70, 08, 80, 09, 90, 00
 • Chạm 1: 01, 10, 12, 21, 13, 31,14, 41, 15, 51, 16, 61, 17, 71,18, 81, 19, 91, 11
 • Chạm 2: 02, 20, 12, 21, 23,32, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 27,72, 28, 82, 29, 92, 22
 • Các chạm khác sẽ tương tự. Bạn có thể hiểu chạm tức là là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 9 là tất cả các số có dính 9. (Đầu 9 + đít 9)

Danh sách các bộ số lô đề xếp theo các tiêu chí khác

– Bộ số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày: 00, 22, 44, 66, 88, 02, 20, 04, 40,06, 60, 08, 80,24, 42, 26, 62, 28, 82, 46, 64, 48, 84, 68, 86

– Bộ số lô đề xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày: 11, 33, 55, 77, 99, 13, 31,15, 51, 17,71, 19, 91, 35, 53, 37, 73,39, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97

– Các bộ đề xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày: 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89

– Bộ số đề xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày: 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50,52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98

– Các bộ số lô đề xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày: 00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40,12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43

– Các bộ lô đề xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày: 55, 66, 77, 88, 99, 56, 65, 57, 75, 58, 85,59, 95, 67, 76, 68, 86, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98

– Các bộ số lô đề xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày: 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26,27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49

– Bộ số trong đề xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày: 90, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 72,73, 74, 60, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54

– Các bộ số lô đề xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99

Danh sách các bộ số lô đề xếp theo các tiêu chí khác

– Những bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10ngày: 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97

– Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày: 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98

– Các bộ số lô đề xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22,23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 5 3, 54, 55

– Bộ số lô đề xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33,34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 6 4, 65, 66

– Bộ trong lô đề xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45,46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 7 5, 76, 77

– Bộ số trong đề xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54,55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 8 6, 87, 88

– Các bộ lô đề xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 9 7, 98, 99

– Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

– Các bộ đề xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày: 01, 10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65,67, 76, 78, 87, 89, 98, 90, 09

– Bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày: 02, 20, 24, 42, 46, 64, 68, 86, 80, 08,13, 31, 35, 53, 57, 75, 79, 97, 91, 19

– Các bộ số lô đề xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày: 03, 30, 36, 63, 69, 96, 92, 29, 25,52, 58, 85, 81, 18, 41, 14, 74, 47, 07, 70

– Những bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày: 04, 40, 48, 84, 82, 28, 26, 62, 60, 06,15, 51, 59, 95, 93, 39, 37, 73, 71, 17

– Bộ số lô đề xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày: 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94

Trên đây là danh sách các bộ số số lô đề thường gặp nhất, các bạn tham khảo nhé!